fbpx

Artikel 1 Definities
1. Josie Tours, gevestigd te Den Haag, KvK-nummer 70777667, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Josie Tours.
2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.
3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan Josie Tours zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens de klant werkzaamheden voor klant verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van diensten door of namens Josie Tours waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
3. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3 Offertes
1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 30 kalenderdagen.
2. Josie Tours kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

Artikel 4 Prijzen en betalingen
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. De vermelde prijzen zijn inclusief btw en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen de kosten van de auto en tour, chauffeur en gids, benzine en verzekeringen, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
3. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Josie Tours heeft het recht de vergoedingen jaarlijks per 1 januari, of wanneer omstandigheden dit vergen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de klant.
4. Betaling dient na inschrijving voor een tour direct te worden voltooid, tenzij anders op de factuur vermeld. Pas na betaling van het totale factuurbedrag wordt de inschrijving voor de tour bevestigd.
5. Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is de klant van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
6. Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant.

Artikel 5 Informatieverstrekking klant
1. Klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tenminste 24 uur voor aanvang van de tour beschikbaar aan Josie Tours.
2. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Josie Tours zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
3. Klant vrijwaart Josie Tours voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde.

Artikel 6 Inschrijving tour
1. Een tour is tot 24 uur voor aanvang te boeken via de website van Josie Tours.
2. Bij boeking via de website dient de betaling direct te worden voltooid. Na het registreren van de betaling zal een bevestigingsmail naar de klant worden verzonden, waarmee inschrijving definitief is.
3. Voor op maat gemaakte tours zal een offerte worden verzonden. Vanaf het moment van het accepteren van de offerte door de klant komt de overeenkomst en daarmee samenhangende betalingsverplichting tot stand. Zodra de overschrijving is geregistreerd ontvangt klant een bevestigingsmail van de inschrijving.
4. De duur en kosten van de tour zijn afhankelijk van de situatie en worden vermeld bij de boeking.
5. De route van de tour is afhankelijk van de ophaalplek van de klant. Tevens zal de route worden geoptimaliseerd naar het in bloei staan van de verschillende bollenvelden.

Artikel 7 Wijziging en annulering van de overeenkomst
1. Annulering door de klant voor een tour is in geval van onvoorziene omstandigheden -deze komen uitsluitend ter beoordeling van Josie Tours- tot 1 week voor aanvang kosteloos, de gehele betaling zal gerestitueerd worden. Bij annulering binnen 48 uur voor aanvang zal 25% van de kosten in rekening worden gebracht; annulering tussen 48 uur en 24 uur voor aanvang resulteert in het betalen van 50% van de in rekening gebrachte kosten; bij annulering tussen 24 uur en 18 uur voor de tour wordt 75% van de kosten in rekening gebracht en annulering binnen 18 uur voor aanvang resulteert in betaling van het gehele bedrag.
2. De tour mag bij verhindering van de klant worden overgedragen. Klant dient dit tijdig, maar uiterlijk 24 uur voor aanvang van de tour, te melden aan Josie Tours.
3. In geval van extreme weersomstandigheden die het onveilig maken met de oldtimer te touren, zoals sneeuw, hagel, hevige storm en onweer, zal de tour worden geannuleerd. Partijen zullen in overleg tot een andere datum komen.
4. In tegenstelling tot hetgeen bepaald in het derde lid van dit artikel, zijn regen en kou geen geldige reden tot annulering door beide partijen.

Artikel 8 Tour inhoudelijk
1. Er zijn geen gordels aanwezig in de oldtimers. Minderjarigen worden niet uitgesloten van het deelnemen aan een tour, maar er is geen mogelijkheid tot het plaatsen van kinderzitjes.
2. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de auto waarmee de tour wordt gereden.Tours zullen worden gereden in de Chevrolet Biscayne, tenzij door omstandigheden een andere oldtimer wordt ingezet. De kosten van de tour zullen ongewijzigd zijn met een wijziging van de auto. Klant is niet gerechtigd de overeenkomst kostenloos te ontbinden wanneer deze omstandigheden zich voordoen.
3. Deelname aan de tour is op eigen risico. Josie Tours zal de veiligheid van de klant zo optimaal mogelijk beschermen door het afsluiten van benodigde verzekeringen en het aannemen van bevoegde chauffeurs.
4. Klant wordt geacht zich tijdens de tour rustig te gedragen. Ongewenst gedrag kan resulteren in het beeindigen van de tour zonder restitutering van het reeds betaalde bedrag.
5. Klant wordt geacht te allen tijde de aanwijzingen van de chauffeur en/of gids op te volgen.
6. Klant is niet gerechtigd te roken in de oldtimer. Het nuttigen van eten en drinken is wel toegestaan.
7. Josie Tours is niet verantwoordelijk voor het niet tijdig verschijnen van klant. De afgesproken duur van de tour begint te lopen vanaf de overeengekomen begintijd. Wanneer klant binnen 30 minuten na deze afgesproken tijd niet is verschenen, wordt 100% van de kosten in rekening gebracht zonder nieuwe datum overeen te komen.

Artikel 9 Aansprakelijkheid schade
1. Josie Tours is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt. Deelname aan de tour is op eigen risico.
2. Josie Tours is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
3. Josie Tours kan niet aansprakelijk worden gehouden wanneer klant de instructies van de chauffeur en/of gids niet heeft opgevolgd.
4. Josie Tours is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van persoonlijke eigendommen tijdens de tour.
5. Josie Tours is niet aansprakelijk voor het niet kunnen rijden wegens overmacht, zoals een verkeersstaking.
6. In het geval dat Josie Tours een schadevergoeding verschuldigd is aan klant bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd danwel het bedrag dat door Josie Tours in rekening is gebracht.
7. Klant vrijwaart Josie Tours tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Josie Tours geleverde diensten.

Artikel 10 Klachten
1. Klant is verplicht om klachten over facturen en/of de verrichte werkzaamheden en geleverde diensten binnen 48 uur na het ontstaan van de klacht kenbaar te maken aan Josie Tours.
2. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de klant geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

Artikel 11 Intellectueel eigendom
1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Josie Tours alle intellectuele absolute rechten, waaronder auteursrecht, op alle gegevens, geleverde informatie, offertes, routes etc.
2. De genoemde intellectuele rechten mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Josie Tours worden gekopieerd, aan derden getoond, ter beschikking gesteld, worden doorverkocht of op andere wijze worden gebruikt.

Artikel 12 Geschilbeslechting
1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens de Josie Tours en betrokken derden 12 maanden.

Close Menu
×
×

Cart